Algemene voorwaarden

Je bevindt je op dit moment op de website van het lokaal bestuur Stad Diest, Grote Markt 1, 3290 Diest. Het raadplegen van deze website betekent automatisch dat je je akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

1. Doel van de website

Via deze website wil de Stad Diest/OCMW Diest haar burgers enerzijds actief informeren over de dienstverlening en het beleid van de Stad Diest/OCMW Diest.

Anderzijds wil zij een platform aanbieden voor digitale dienstverlening m.b.t. bepaalde producten.

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om de info, via deze website bekomen, op om het even welke manier, te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

2. Inhoud en beschikbaarheid

De Stad Diest/OCMW Diest besteedt veel aandacht en zorg aan haar internet(sub)sites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de Stad Diest/OCMW Diest niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website.

Deze website bevat ook: hyperlinks die verwijzen naar andere, door derden gepubliceerde websites, links naar software die je kan downloaden, verwijzingen naar andere informatiebronnen. Stad Diest/OCMW Diest kan geen garantie bieden met betrekking tot de inhoud van of de toegang tot deze sites. De verwijzing ernaar impliceert ook niet dat Stad Diest/OCMW Diest alle informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren.

Als de informatie op deze internet(sub)sites tekortkomingen vertoont, zal de Stad Diest/OCMW Diest al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. De Stad Diest/OCMW Diest levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Zij kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Als je onjuistheden of problemen vaststelt, dan zouden we het op prijs stellen als je ons dit meldt. Je kan hiervoor contact opnemen met de beheerder van de website: visit@diest.be

3. Aansprakelijkheid

De Stad Diest/OCMW Diest en/of haar personeelsleden is/zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van het hierop beschikbaar gesteld materiaal/informatie.

De Stad Diest/OCMW Diest doet alle mogelijke inspanningen om de website te beveiligen. Wordt er een veiligheidsrisico opgespoord, dan behoudt het stadsbestuur zich het recht voor om op ieder moment de dienstverlening te onderbreken totdat het risico uitgeschakeld is.

De Stad Diest/OCMW Diest draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreuken of informaticafraudes waaraan derden zich schuldig maken, in geval van een informaticavirus of alle andere gevallen van overmacht.

De Stad Diest/OCMW Diest is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren.

Het raadplegen en/of gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid en dat men afziet van elke aanspraak jegens de Stad Diest/OCMW Diest en/of haar personeelsleden.

4. Intellectuele eigendom en gebruik informatie

Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze site behoren toe aan de Stad Diest/OCMW Diest. De toegang tot deze site betekent geenszins een overdracht van de intellectuele rechten.

Het is verboden om het geheel of een deel van de informatie die zich erop bevindt te kopiëren, reproduceren, te publiceren of te downloaden zonder de uitdrukkelijke toelating van Stad Diest/OCMW Diest, tenzij voor strikt persoonlijk gebruik of voor niet-commerciële doeleinden.

Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn; beelden, geluid en softwaretoepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen via visit@diest.be

5. Privacy- en cookiebeleid

De Stad Diest/OCMW Diest heeft een privacy- en cookiebeleid. Raadpleeg hiervoor de afzonderlijke pagina’s op deze website.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

De toegang tot en het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht.

Bij geschillen met betrekking tot de website zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

7. Vragen en klachten

Voor elke opmerking, vraag of klacht in verband met het gebruik van deze site, de gebruiksvoorwaarden, alsook voor iedere vaststelling van misbruik of diefstal van geheime informatie, kan u terecht bij Stad Diest/OCMW Diest: visit@diest.be

Het is mogelijk dat onze gebruiksvoorwaarden in de toekomst vatbaar zijn voor aanpassingen en wijzigingen. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document.

8. Toegankelijkheid

Stad Diest/OCMW Diest stelt alles in het werk om deze website toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen. Blinden en slechtzienden kunnen gebruik maken van de Readspeaker-technologie om de inhoud van de website taalkundig correct voor te lezen. Het laten voorlezen van de inhoud van deze website kan door een stuk tekst te selecteren of door bovenaan rechts op de 'voorlees-knop' te klikken.